Upphandlingsprocessen

En upphandling är en noga reglerad process. En lyckad upphandling kräver noggranna förberedelser och kunskap om lagar och regler både av den upphandlande enheten och av anbudslämnaren. Det är viktigt att följa de olika stegen i processen i rätt ordning så att man inte missar någon viktig del.

Annonsering
När förfrågningsunderlaget med kravspecifikationen är färdigställt och beslutat, offentliggörs upphandlingen. Nordmalings kommun annonserar alltid sina upphandlingar på den egna hemsidan och i elektronisk annonseringsplats e-avrop.com. Undantagsvis även i dagstidningar. Beroende på vilken typ av upphandling som sker varierar anbudstiden från ca tre veckor upp till 52 dagar. Med anbudstid avses tiden från annonsering till dess att anbuden senast ska vara inkomna till den upphandlande enheten. Ett för sent inkommet anbud får inte prövas.

Avtalsskrivande
Avtalstecknandet är i normalfallet tämligen okomplicerat eftersom avtalsutkast i form av kommersiella villkor (alternativt i form av färdigt avtalsutkast) medtagits i förfrågningsunderlaget. Möjligheterna till att i slutfasen av upphandlingen börja förhandla om enskilda avtalsvillkor blir därför mycket små.

Uppföljning – utveckling
Under avtalstiden följer den upphandlande enheten upp att leverantören lever upp till sina åtaganden enligt avtalet. Under denna period samlas också kunskap och statistik inför kommande upphandlingar inom avtalsområdet.

Näringslivsutvecklare

Conny Nordendahl - 0930-14385 conny.nordendahl@nordmaling.se

Stina Sylvin - 0930-14132 stina.sylvin@nordmaling.se

Conny Nordendahl och Stina Sylvin, Näringslivsutvecklare vid Nordmalings kommun

Conny Nordendahl och Stina Sylvin, Näringslivsutvecklare vid Nordmalings kommun