Inköp, regler och policy

För Nordmalings kommuns del är det viktigt att den offentliga upphandlingen av varor och tjänster går rätt till. Meningen är att leverantörer ska få lika konkurrensvillkor och att skattemedlen ska användas på bästa sätt.

All upphandling i Nordmalings kommun ska följa de grundläggande EU-rättsliga principerna som är:

 • Transparens
  Det innebär att alla krav och kriterier måste vara tydliga för leverantören ifrån början. Man kan inte i efterhand lägga till eller dra bort något.
 • Proportionalitet
  Man får inte ställa större krav på det som ska upphandlas än vad som är nödvändigt för att den upphandlande myndighetens behov ska kunna tillgodoses.
 • Icke-diskriminering
  Det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer främst på grund av nationalitet. Den upphandlande myndigheten får inte heller ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess geografiska läge.
 • Likabehandling
  Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika förutsättningar. Alla måste exempelvis få samma information och vid samma tillfälle.
 • Ömsesidigt erkännande
  Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/EES-länder.

I Sverige regleras den offentliga upphandlingen vidare av ett antal nationella lagar. De viktigaste är:

Lagen om Offentlig Upphandling, LOU, som gäller för i stort sett alla upphandlingar i Nordmalings kommun.

 • I LOU anges några undantag. LOU gäller t.ex. inte för kontrakt som främst syftar till att ge en upphandlande myndighet möjlighet att tillhandahålla eller driva publika telenät eller att för allmänheten tillhandahålla teletjänster. Andra undantag är t.ex. förvärv och hyra av fastigheter och befintliga byggnader, likaså kontrakt avseende anställningar, vissa forsknings- och utvecklingstjänster, skiljemanna- och förlikningsuppdrag samt upphandling av vissa finansiella tjänster.
 • Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF.
 • Lagen om valfrihetssystem, LOV, kommer att tillämpas i vissa fall. Den ger enskilda brukare möjlighet att välja vem som ska utföra till exempel hemvård.

Samarbete med Skatteverket

Nordmalings kommun har ett samarbete med Skatteverket som innebär att kommunen gör fortlöpande kontroller avseende inbetalningar, skatter, sociala avgifter och F-skattebevis på anbudsgivare och avtalsparter.

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänsterLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Konkurrensverket Länk till annan webbplats.

Näringslivsutvecklare

Conny Nordendahl - 0930-14385 conny.nordendahl@nordmaling.se

Stina Sylvin - 0930-14132 stina.sylvin@nordmaling.se

Conny Nordendahl och Stina Sylvin, Näringslivsutvecklare vid Nordmalings kommun

Conny Nordendahl och Stina Sylvin, Näringslivsutvecklare vid Nordmalings kommun