Översiktsplan

Översiktsplanen är kommunens viktigaste och mest långsiktiga planinstrument och här redovisas användning, bevarande och utveckling av kommunens mark, bebyggelse och vatten.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta.

Översiktplanen ska redovisa de allmänna intressena enligt 2 kap. i plan- och bygglagen (PBL) och de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas. Vid redovisningen ska riksintressen enligt miljöbalken (MB) anges särskilt. Av planen ska framgå grunddragen i användningen av mark- och vattenområden, kommunens syn på hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena enligt MB.

Kommunens gällande översiktsplan antogs i Kommunfullmäktige 2018-09-06 § 90.

Översiktsplan - Mål, strategier och vägledning för användning av mark och vatten (pdf)Pdf, 9.8 MB, öppnas i nytt fönster. Pdf, 9.8 MB.
Översiktsplan - Allmänna intressen och riksintressen (pdf)Pdf, 10.6 MB, öppnas i nytt fönster. Pdf, 10.6 MB.
Översiktsplan - Miljökonsekvensbeskrivning (pdf)Pdf, 5.9 MB, öppnas i nytt fönster. Pdf, 5.9 MB.

Översiktsplan - granskningsutlåtande (pdf) Pdf, 460.5 kB.

Översiktsplanering för havet - KOMPIS

Nordmalings kommun har deltagit i det så kallade KOMPIS-projektet - kommunal planerig i statlig samverkan. KOMPIS är ett bidrag som kommunerna har kunnat söka för översiktsplanering i havet. Det övergripande syftet med projektet har varit att stärka kommunens planering och utvecklingsarbete i kusten och havet.

Länk till information om KOMPIS-projektet (pdf) Pdf, 3.3 MB.