Detaljplan

En detaljplan ger en samlad bild av hur det är tänkt att ett avgränsat markområde ska användas och är alltid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Motiven till att upprätta en detaljplan är att skapa en helhetssyn på lämplighetsfrågan samt att klarlägga rättigheter och skyldigheter för markägare. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som anger byggrätten i det planerade området. Det är detaljplanen som ligger till grund för bygglovprövningen.