MatSam - Projekt för lokal mat

Samarbetsprojektet för matkultur i Nordmaling, Umeå och Vännäs kommuner – MatSam – arbetar för att matproducenter och råvaruförädlare i deltagande kommuner ska kunna utvecklas och möta den ökade efterfrågan på lokal mat. För att klara det är handeln, restauranger och kaféer viktiga samarbetspartners.

Måleet är att fler producenter etableras, att lönsamheten ökar i befintliga företag och att det ska bli enklare för slutkonsument att kunna köpa och uppleva lokal mat. Projektet arbetar också för att minska matsvinnet längs hela kedjan.

På sikt vill vi att fler arbetstillfällen skapas och att vårt område svarar upp mot det nationella målet att öka Sveriges självförsörjningsgrad.

Korta fakta om projekt MatSam

 • Projektet pågår från 2 november 2020 till november 2022.
 • Projektägare är Vännäs kommun som arbetar i nära samarbete med projektpartnerna Umeå kommun och Nordmalings kommun.
 • Finansiering kommer från projektägaren och parterna samt Region Västerbotten och EU:s Jordbruksfond.
 • Inom projektet ska ett stort anta företagsbesök göras och workshops, studieresor, rundabordssamtal hållas.
 • MatSam är en förkortning av ”Samarbetsprojekt för matkultur i Nordmaling, Umeå och Vännäs kommuner”.

Pilotbutiker lyfter lokal mat

Projekt MatSam har till uppgift att på olika sätt främja större volymer och ökad tillgänglighet till lokalt producerad och förädlad mat. Upplägget med pilotbutiker är ett led i att nå det målet. Fem butiker bjuds in att vara med i försöket under ett år.

Idén är enkel: Varje butik kopplas ihop med ett antal producenter som tillsammans hittar lösningar på transporter, volymer, priser, exponering, återtag o s v. När butik och leverantör är överens rullas varorna ut i butik. Försäljningen ska mätas vid ett par-tre tillfällen under året. MatSams personal deltar i varje butiksgrupp och drar lärdomar, hjälper till att hitta lösningar, tar fram skyltmaterial och svarar för press- och marknadsföring. Efter ett år kan vi se om tydligare profilering och nya samarbeten kan påverka försäljningen av lokal mat.

Definition av lokal mat

Med lokal mat menar vi i fallande skala:

Råvaror som är...

 • producerade i Nordmaling, Umeå och Vännäs kommuner.
 • producerade i Västerbottens län.
 • producerade i de fyra nordligaste länen samt Österbotten (samma definition som Umeå kommun använder).

Produkter som är...

 • förädlade i Nordmaling, Umeå och Vännäs kommuner av råvaror som är producerade i samma område.
 • förädlade i Västerbottens län av råvaror som är producerade i samma område.
  förädlade i de fyra nordligaste länen samt Österbotten av varor som är producerade i samma område.
 • förädlade i Västerbottens län av råvaror som är producerade utanför området.

Producenterna

Samtliga producenter som medverkar ska ha F-skatt och följa nödvändiga bestämmelser och ha tillstånd att bedriva livsmedelsproduktion.

Syfte i korthet

 • Att pröva om försäljning av lokala råvaror och produkter kan öka med närmare dialog mellan producenter och butiker, tydligare exponering av varorna i butik samt nya inköpskanaler.
 • Att butiker och producenter tillsammans identifierar behov och villkor för beställning, leverans och tillgång på varor samt hittar lösningar på dessa.

Mål

 • Att 3–5 matvarubutiker i projektområdet deltar i försöket under ett år.
 • Att hinder och möjligheter för försäljning av lokala råvaror och produkter är identifierade efter ett år.
 • Att ett kafé eller en restaurang ingår i någon av arbetsgrupperna. Deras roll är att återanvända varor som tangerar bäst-före, för att minska matsvinnet.

Metod i detalj

 • Butikerna kopplas ihop med ett antal producenter som kan leverera varor som är intressanta för butiken. Butiken, producenterna och MatSams personal bildar en arbetsgrupp.
 • Diskussion (rundabordssamtal) i arbetsgruppen om försäljningsvillkor, leveranser, volymer, återtag, yta, exponering o s v. Gruppen träffas 3–6 gånger under året, helt utifrån gruppens egna behov. Varje grupp har stor frihet att utforma upplägget som passar dem bäst.
 • Projektet tar fram skyltställ och annat grafiskt material som ska hjälpa till att synliggöra produkterna i butik. Projektet tar också ansvar för mediabearbetning och bidrar med information till kund.
 • Projektet svarar för löpande avstämning, utvärdering och justering av upplägget för att skapa lönsamhet hos alla parter. Mätning av försäljning sker innan start samt efter en månad, sex månader och ett år. Butiken ansvarar för mätresultaten.
 • Efter ett år utvärderas försöket med pilotbutiker och resultaten presenteras.

Vid något eller några tillfällen under året träffas alla butiker respektive producenter som medverkar i pilotupplägget i egna möten för att få tips och idéer hur de andra grupperna arbetar. Samtliga medverkande bjuds också in till träffar där andra parter kan ingå, till exempel Norrmejerier, LRF, m fl.

Tidplan

Januari-februari Klart med medverkande butiker och producenter
Februari-april Träffar i arbetsgrupperna, överenskommelser och avtal
April-december Försäljning i butik

Schematisk modell

Respektive butik bildar en arbetsgrupp tillsammans med ett antal producenter och MatSams representant. En producent kan leverera till flera butiker och ingår därför i flera arbetsgrupper. Om en restaurang eller ett kafé kan använda återtag/varor som tangerar bäst-före-dag ingår de också i arbetsgruppen. Klicka på länken nedan för att öppna schemat över projektmodellen.

Schematisk modellLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt
Anki Berg, projektledare
E-post: anki.berg@vannas.se
Tel: 073-054 31 75